Chậu 2 hố cân

chậu rửa bát 2 hố cân là chậu 2 hố bằng nhau